پیدا

فردا

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودنه السلام علیک یااباصالحامروز

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح امروزاربعین حسین ع هفتمین سالگرد ی گمنام تربیت مدرس امروزمهنای عزیزم بدنیااومد دخترداداش جوادکه الان ی اله ازدیدنش محرومم ودلم ضف کرده برای یه گب وگوی حس بابایی ! یادته وقتی محمدحسن بدنیااومدباچه ذوقی بهم زنگ زدی امروزاماهیچکی بهم زنگ نزد هیچکی نفهمیدچقدرازبدنیااومدنش ذوق خودش هم که بزرگ بشه هیچی یادش نمیاد اماخب "هرکودکی بااین پیام بدنیامیادکه خداهنوزازانسان ناامیدنیست" آدم کینه ای نیستم امابابایی دلم باهاش صاف نمیشه بازنی که فقط چندماه بعدازتوبدترین رفتارهاروبامادرم کرده کاری کرده که داداش قیدماروقیدخانواده شوبزنه امروزیکی که خیلی بهم بدکرده بودوهمیشه جلوی چشمم به پدرومادرم بدمی گفت اومدوبهم گفت توروبه خاک بابات دعاکن زمینگیرنشم مونده بودم چی بهش بگمنمی تونم ببخشم عزیزم

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح دوست عزیزم! نمی بخشمش می دونین چرا؟! چون بخشیدن ی که به پدرومادرآدم بی حرمتی کنه دلی بزرگ میخواد ومن هنوزدلم اونقدربزرگ نشده داداشم بهترین ی بودکه داشتم حالافکرمی کنم دارم زنده زنده فشارقبرموتحمل می کنم "میگن فشارقبریعنی دل کندن ازتعلقاتت یکی یکی روبروی چشمات"حس ششم

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاوداننه السلام علیک یااباصالح بعضی آدمهاهستن که بودن ونبودنشون فرقی نمیکنه امابعضی هاهم هستن که وقتی به نبودنشون فکرمیکنی دلت میشکنه ادمهاایی که ربطشونوبه زندگیت هیچوقت نمی فهمی امافکرنداشتن شون آزارت میده امشب دلم خیلی گرفته دلم برای آدمهای بی ربط هم زندگی م تنگه برای ادمهایی که تنهایی هامومحکمتربه خداگره زدند لعنت به حس ششم... خدایا امشب ازون شبهاست که دلم می خوادبیای کنارم بشینی ومنوبغل کنی بگی نترس چیزی نیست خودم کنارتم دلم می خوادیه دل سیربرای توفقط برای توگریه کنم خدایا.....دلتنگم...دختربابای بارون

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح سلام دختربابای بارون! هروقت میرم به خودم حق بدم یادحرف تومی افتم که گفته بودی:"خدایامن به خودم حق نمیدم اماتوبه من حق بده" روحت شاد کناربابای بارونزخمهای عمیق

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح زخمهای عمیق هیچوقت خوب نمی شوند بلکه همیشه بهانه ای میشوند برای گریه های وقت وبی وقت شبانه اللهم عجل لولیک الفرجکاش..میشد...

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح نمیدانم چه بنویسم چطوردردم راتسکین دهم وقتی تمام جانم دردمی کند ب مهمان های عزیزی داشتم کاش همه ی دنیابه همین سادگی بود کاش همیشه می توانستی دردهایت رابخاطر ی که دوستش داری قورت بدهی کاش همیشه می توانستی بخاطر ی که دوستش داری کوتاه بیایی کاش همیشه داشتمشان تادلم ازمهربانی شان پرباشد کاش میشد.... نمیداندشایددلم پدرمی خواهد....تنهایی-دلتنگی

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح حالم زیادخوب نیست زبانم بندآمده است د شت سدچشمانم خش الی عجیبی شده است روزهاراقدم می زنم شبهاآسمان راباستاره هایش رصدمی کنم انگااردنیاراطلسم کرده اند زمان انگا ابندآرزوهایی ست که هرگزبه ثمرنمی رسند برای خودم شعرمی خوانم برای خودم غصه می بافم برای خودم شهری می سازم ازگلهای آپارتمانی گاهی ساعتهاخیره درنبض زمان به هیچ چیزفکرمی کنم هرروزیک راه تازه می سازم برای خودم روی دیواردلتنگی هایم بهاررانقاشی می کنم غروب پاییزروی ایوان زیربارشی ازبرگهای رنگارنگ برای تنهایی هایم شعرمی خوانم دارم ازحضورآدمهامی ترسم مثل ی که سالهادرغارتنهایی اش زیسته است عجیب به بودنم درتنهایی عادت کرده ام میدانی؟! من یک روزشاع رشورشهرم بوده ام شعرهایم بندردیف وقافیه نبودند طلع سبزوسرخ داشتند شعرهایم مثل گیسویی که دردستان بادباشد درفضای ذهن شهررهابود اماحالا منم وپاییزودلتنگی واژه هایی که درتنهایی هایم گم شدندحال دلموخوب کن

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح بقول دوستی"عالیجناب خدا"! سلام روبروت نسشتم ودستموزدم زیرچونه م همه میگن ازرگ گردن به آدم نزدیکتری می خوام بدونم چقدرنزدیک؟! پس چی منوازتودورکرده منی که تمام وجودم توبود تویی که تمام وجودمن بودی "عالیجناب خدا"! گاهی بی آنکه بخوام وبدونم برای چی دلم می گیره انگار ی قلبمو تومشتش چلونده گاهی هیچ چیزحال دلمو خوب نمی کنه گاهی معنای نزدیکتربودنت رو نمی فهمم به من نگاه کن بذارگرمای وجودتوحس کنم بذارزلال باشم بزرگم کن اونقدرکه ازنداشتن چیزهای کوچیک عذاب نکشم "عالیجناب خدا"حالم خوب نیست لطفاحال دلموخوب کن لطفالحظه ای ازعرش خ ات پایین بیا اصلا نه...دست مرابگیروبالاببر مرادرنوربپیچ دلم روگرم کن اصلاهرچی خودت بگی ولی توروبه خ ت حال دلموخوب کن نذاریوسف دلم متاع بی مشتری بازارعشق بمونهبرای یک دوست

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح سلام دوست بسیارعزیزم که گاه باحضورگرم ومهربانت آرام ازکوچه ی تنهایی ام میگذری به حرفهای دلم گوش میدهی وبی آنکه مر ازاری باحسن نطرت میگدری من شمالی ام-همیشه بارانی-همیشه سبز همیشه کودک ده ساله ای که همچوآه باران میدود... فرزند شهیدنیستم امابادردشان بیگانه نیستم چه خوب می کنی که عابرهرروزکوچه ی خیال منی اوایل ازنطرهای بی آدرست دلگیرمیشدم اماگذشت تافهمیدم این بهترین راه دوست داشته شدن است بخاطرحضورت ولطف نظرهایت ممنونم پی نوشت:مسلما خودتان بوده ایدبانوشاه....گدا

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یاااباصالح السلام علیک یاسلطان یا رضای جان! چون من گدای بی نشان مشکل بودیاری چنان سلطان کجاعشق نهان بارندبازاری کند؟!!!!حضرت رقیه س

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح "درنام رقیه فاطمه پنهان است" زیباترازآنی که تورابه تصویربکشم ونازکترازآن که نامت رابرگلبرکهای شقایق بنویسم تاریخ چون توشاهزاده ی سه ساله بیادنداردکه کاخ ظلم یزیدراویران کند ام های کوچک حسین! زهرای کوچک کربلا ازکودکی ام باتوبزرگ شدم وتوازهمان کودکی ام بزرگ بوده ای دستهایم دخیل دامن آتش گرفته ات بی بی جانسلطان مهربانی

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح سلام رضای جانم سلام پناه آهوی بی ی سلام سلطان عشقآشتی

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح من وبادصبامسکین دوسرگردان بیحاصل من ازافسون چشمت مست واوازبوی گیسویت سلام آقای من ! ببخش ببخش قلب نازنینت رابارهاش تم ببخش درکوچه های بن بست هزارتوسالهاست که توراگم ببخش که دیگرقنوت دستانم باعطرمحمدی ات پرنمیشود ببخش برای اینکه دل خیلی هارانشکنم وجودناینت رانادیده گرفتم ببخش اگرنشانی هایت رااشتباه فهمیدم وخضرای حضورت راگم اقای من ببخش فکرکن هنوزهمان جوان 16ساله ام بیاآشتی!!!!...

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح سلام عالیجناب عشق سلام خدا ممنونم که هستی وهمیشه حواست بهم هست ممنونم حتی وقتی که بدمیشم یاتوخواب غفلت فرومیرم بیدارم می کنی یادم میندازی چرامنوآفریدی چرامجنونم کردی خدایاگاهی وقتاخیلی احساس حماقت می کنم چون برای آدمهایی که برام خیلی می ارزندارزشی ندارم امابقول معروف اونارووخودموباتومحک میزنموبعد بقول حضرت علامه حسن زاده ی آملی:من درکلبه ی درویش خودچیزی دارم که توتوعرش خ ت نداره من چون تویی دارم وتوچون خودی نداری خدایانداخیلی چیزارونمیدونست ولی راست میگفت گاهی وقتازبون آدم بسته بمونه بهتره خدای من! امروزهم منوکنارخودت بگیر نگاهت بهم باشه به من بتاب تاهمیشه گرم وسرزنده بمونم کمکم کن امروزم بهترازدیروزهام باشهسلام بابا

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه سلام بابایی! بعضی وقتاصدات توگوشم می پیچه حتی صدای نفسهات آرومم می کنه اونوقتادلم خیلی برات تنگ میشهبذاردوست داشته باشم

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یاصاحب ا مان خیلی وقته دیگه نمی تونم بنویسم نمی تونم اونطورکه دلم می خوادروحم روبانوشتن تغذیه کنم وصادقانه میگم گاهی دلیلش آدمهایی هستن که سرراه زندگی م قرارمی گیرند. من حرفی روبرای خوشایند ی نمی زنم اماخب مجبورم برای اینکه نرنجندحرفهایم رابخورم حرفهایم راننویسم یادردهایم راپشت"ادامه مطلب"رمزدا نهان کنم. حالامثل یه جنگجویی شدم که سپرانداخته وتسلیم شده. خدایاوقتی اسمموگذاشتم مجنون به یه جنبه ی وجودم نگاه واون دوس داشتن همه ی ادمهابودوبقول دبیرادبیات "حتی قاتلی بردار" امانمیدونم چرا روح زخمی ام ازآدمهاگریزانه منی که ازتنهایی فرارمی ت ن آدمهاباشم منی که ازروشن شدن چراغ خونه ی همسایه هادرمسافتی دورترهم شادمیشدم حالامثل یه آدمی هستم که داره برام بی تفاوت میشه درهمه ی وقت اضطرارم "آیه ی مبارکه ی امن یجیب رافقط به نیت ظهورآقامی خونم چون میدونم فرج همه توظهورآقاست میدونم اگه آق ادحضورسراسرنورش که واسطه ی فیض آفرینش درمون همه ی دردهاست خدایانذاردلم بمیره نذارآدمی بشم که بخاطردردهاومشکلاتم توروانکارکنم نذارخودمووآرزوهامواز زمانم بیشتردوست داشته باشم به دستهام به ذهن و شه م توفیق بده دردوستی ومحبت اهلبیت ع کارکنن خدایانذارروحم بمیره نذاربنده هاتوسواکنم بذارمثل خودت درهم وبرای رضای تودوس داشته باشم.بهترین لحظه ی دنیا

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه دیگردلم ازغروب هانمی گیرد چه فرقی می کند وقتی تمام روزهای بی توبودن طعم های دلتنگی رابدهد! آقای من! می دانی ؟!خسته ام خسته ازنبودنت خسته ازنداشتنت خسته ازگم راه بی تو دیوانگی ام ازجنون گذشته است ب تولدسحربو انگاردنیارابه اوداده باشن د وستش نمی گنجید هایش رادعوت گرفته بود باخوشرویی ازآنهاپذیرایی میکرد انگار ب برایش بهترین زمان دنیابود کاش بدانم کی وکجایادت حضورت میهمان دلم می شود تاببینم آیامن هم مثل سحرآن لحظه برایم بهترین لحظه ی دنیاخواهدبودیانهدرماندگی

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه تاحالاشده احساس ناتوانی کنین ؟! احساس درموندگی؟! من الان باتموم توانم به اینجارسیدم دلم می خوادفقط گریه کنم نه اینکه دلم بخوادها ولی گریه م میگیره مثل اون وقتاکه آدمهاازافسردگی بدون علت گریه می کنن شایدهمه ی دردهایی که کشیدم دارن ازچشام چکه می کنن خدایاپناهم باش آغوش امنت راپناهم کندلتنگ خدا

درخواست حذف اطلاعات

به نام یگانه سلطان قلبم خدایااآنقدررخسته ام که نای نافله خواندن ندارم امابرایت می نویسم. برایت می نویسم :دلتنگم دلتنگ خوبی دلتنگ عشق دلتنگ محبت دلتنگ جهانی پرازصداقت وعشق دلتنگ آدمهایی بدون دروغ خدایاکاش بشودروبروی هم بنشینیم توازخداوندی ات بگویی ومن ازبندگی ام توازعرش خ ات بگویی ومن ازمذلت زندگی ام تووازبخشندگی ات ومن... تواز...ترس -تنهایی-دوست

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه خدایادلم می خواهدبنویسم دلم می خواهد بیلاحظه بنویسم یدانم دردهایم وجودنازنین دوستانم رامی آزارد می نویسم رمزمیگذارم بدون اینکه جزتومخاطب خاصی داشته باشم گاهی یادیک دوست عجیب حال آدم راخوب می کند بعضی هاوجودشان معدن آرامش است ازبس قلب پاک وبی کینه ای دارند خدایابه بهترین نحوبرایشان جبران کن. خدایاکمی می ترسم لطفا مرادرآغوش بگیر!!!!بنشین وبخوان

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه روبرویم بنشین وبرایم شعربخوان گل بچین بگذارازنگاهت قنددلم آب شود بگذارفراموشی بگیرم ازدردهایی که در نبودتواتفاق افتادمجنون مغرور

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه خدایازیبایی نگاهت رابه من ببخش تازیباببینم فهم و شه ام رانورانی کن تاراه روشنی باشم ... اگه حوصله تون می گیره ادامه ی مطلب روبخونین وگرنه تاهمینجاشم لطف کردینبرای خودم همینجوری

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه مثل آدم سردرگمی شدم که نمیدونم بایدکجابره وچکارکنه گرمای کلافه کننده ایه ولی...میگذره... دلم برای خودم تنگ شده برای خوددیوانه ام برای خودمجنونم امادنیام بهم ریخته چون یه جایی اززندگی فراموشی گرفتم مثل ادم طلسم شده ای هستم که نمی تونم خودم باشم نمی تونم مثل خودم بنویسم 16سال برای یه چیزانتظارکشیدم حالاکه دارم بهش میرسم یه کم می ترسم دلم می خوادمثل یه خواب راحت بگذره من خوب نبودم امابرای هیچکی بدنخواستم سوم دبیرستان که بودم بزرگترین ضربه روازیه دوست خوردم امادلم بزرگ بوددلم روشن بود حالاامادلش تگیهامنوازآدمهافاصله میده همه ی دنیامویکی پرکرده یکی که عاشقش بودم وهستم یکی که دوسم نداشت وهیچوقت نفهمیدچقدردوسش دارم گاهی وقتافکرشوکه می کنم خوشحال میشم که بعدازاون زیادنمیمونمدوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه دیوانگی اولین شرط عاشقیه حرفاموجدی نگیرین ولی من دیگه هیچکی رودوس ندارم واین بدترین نوع مردنه کاش دوباره دوس داشتن رویادبگیرمدلم ساده می شکند

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه من دلم ساده می شکند وقتی رویت رابرمیگردانی وقتی احساسم رانادیده می گیری من روزهایم راباتومی شمارم نفسهایم راباتواندازه می گیرم من به خنده هایت...به شادیهایت دلخوشم. حالم راپرسیده ای باورکن خوبم باورکن وقتی توحالم رابپرسی انگارکوهی محکم پشت من است زندگی نمی تواندخالی ازعشق باشد وخالی ازتوی نزدیک

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه سلام آقای من امروز است سیدروزها روزی که آمدنت راوعده داده اند روزهاست که عطرحضورت راگم کرده ام نامت راکه می برندمجنون می شوم چشمهایم بی اختیاربارانی می شود قلبم توان تپیدن ندارد باورکن ازدنیای بی توخسته ا دفترنامه ام راکه می خوانی نگاه کن خستگی رامشق کرده ام ناتوانی رامشق کرده ام درماندگی را اضطراررا کاش ی آمدنت نزدیک باشدخیلی نزدیکخسته

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاودانه خدایاخسته ام خیلی خسته امآوار

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیباترین بهونه ی دوست داشتن هنوزباباروهضم ن غم فرشته آوارشد خدایاصبربده!!دروغ گفتن

درخواست حذف اطلاعات

به نام خ که زیباترین بهونه ی دوس داشتنه دروغ توهمه شکلش بده وقتی نمی تونی توزندگیت ی رودوس داشته باشی بهش نزدیک نشو آدمه دیگه دل می بنده وقتی یهویی می ری قلبش میشکنه درسته آدمهانمی تونن همیشه کنارهم بمونن ی تونن همدیگه رودوس داشته باشند قلبهاباتماس نیست که بهم نزدیک میشن فقط کافیه صادق باشی توگفته ها تورفتاروتوکردارها اگه یه روزتموم وجودموبرای ی روکردی واون باهات موندبدون آدم صادقیه ولی اصلش اینه که تموم وجودتوبرای ی رونکنی منوهیچکی باورنمی کنه حتی صمیمی ترین دوستم که دوازده سال باهم همکلاسی بودیم وقتی صادقانه حرف بزنی باورت نمی کنن خواهرزاده م ب یه چیزقشنگی گفت اون گفت چون مرداازظاهرگول می خورندخانمهاآرایش می کنن وزنهاچون بازبون گول می خورندمردادروغ میگن محض رضای خدادروغ نگین محض رضای خداخودتون باشین بخدااینجوری هم زیباییدهم دوست داشتنی تر به فرمایش علی ع زیبایی مردان درعقلشان است وزیبایی ن درج ان همین که حفظش کنیدزیبایی ارزش وحرمت تونوحفظ کردیدعیدفطر

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیباترین بهونه ی دوست داشتن خدایا!!!! همیشه هواموداشتی بی انصافی میدونم گله کنم ازت. چون من دراین دیارهزاران غریب هست.... عیدتون مبارک28 داد

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیباترین بهانه ی دوست داشتن امروز28 داده پارسال درست چنین روزی که بیست وسوم ماه مبارک رمضان بود بابای مهربانم چشمهایش رابه روی دنیابست مرگ درفلسفه ی تعبیرقشنگی اززندگیست اماج ونداشتن پدر برایم بسیارسخت ودردآوراست. اماچون خدارادارم تحمل می کنم چون میگذرد ولی وقتی میرم مزارمی بینم این خونه ی بابامه دلم می خوادهمونجاپیشش بشینم. قدرداشته هاتونوبدونینهمینجوری نوشت

درخواست حذف اطلاعات

به نام خ که زیباترین بهونه ی دوست داشتنه نمیدونم فقط میدونم من برای خودم زندگی می کنم توتنهایی های خودم نفسهای توروبومیکشم واونقدربه توفکرمی کنم که انگاردارم باتوزندگی می کنم مهم نیست چطورمیگذره باتوشادم مثل کودکی که ده سالگی اش را بابادبادکهای رهادربادجشن می گیرد من باتوزندگی می کنم وباتومیمیرمبرای پدرم

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیباترین بهونه ی دوست داشتن غروب پنجشنبه کنارتوآرامش عجیبی دارم وقتی ازکنارنگاههای سنگین وگاه ترحم آمیزآدمهاساده میگذرم اول صفای "یس"راهدیه ی تمام گان سرزمین خاموشی میکنم وبعدبرای تو"تبارک الملک"می خوانم کنارش زیارت عاشورا کنارش زیارت آل یاسین وبعدباسوزکمیل یادم می ایداز اینکه نگاربه مکتب نرفته بودی ان روزهامعنای حرفهایت رانمی فهمیدم اماامروزبه یادت که می افتم افتخارمی کنم تمام روزهای باتوبودت زیبابود رفتنت امات رین قسمت زندگی ت رین قسمت عاشقی بود هیچ نمی تواندازعاشقانه هایم برای توسردربیاورد اماعشق هم گاهی آدمی رازمینگیرمی کند زمینگیرشدم دستم رابگیر پدرجان!رضا

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیباترین بهانه ی دوست داشتن السلام علیک یاسلطان! رضای جانم! پناه آغوشت رامی طلبم